www.jackpot-bowling.dk

300.... makes the day

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Love for bowlingklubben JACKPOT.

1. Klubbens navn er Jackpot, og klubben er hjemmehørende i Københavns Kommune med hjemmebane i Grøndal-centret. Klubbens farver er sort/hvid.

2. Klubben er tilsluttet Københavns Bowling Union (KBU) under Danmarks Bowling Forbund (DBwF), der nationalt er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF), internationalt Federation Internationale des Quillers (FIQ) og Nordisk Bowlingforbund (NB)

3. Klubbens formål er at oplære og dygtiggøre sine medlemmer - seriøst og samvittighedsfuldt i bowlingsporten. At deltage i de af KBU og DBwF planlagte turneringer i det omfang medlemstallet tillader.

4. Klubben optager medlemmer, der på forhånd har tilkendegivet, at de vil holde klubbens love og formålsparagraf efterrettelig. Klubbens medlemmer er forpligtet til at spille med sponsornavn på klubbens kampdragt i det omfang bestyrelsen måtte ønske og DBwF tillader. Eventuel sponsorreklame er kun påbudt i KBU- og DBwF-turneringer.

5. For indmeldelse betales et indskud der fastsættes af bestyrelsen.

6. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til de med klubbens drift forbundne udgifter. Kontingentet skal være indbetalt den første træningsdag i måneden, og betales alle årets 12 måneder. Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, fortaber restanten alle klubmæssige rettigheder, såfremt aftale med klubbens kasserer ikke på forhånd er opnået, og overholdt.

7. Licensudgifter indregnes i det månedlige kontingent. Nye medlemmer betaler, senest 2 måneder efter indmeldelsen, et beløb svarende til licens for et år.

8. I sygdomstilfælde af længere varighed end 6 måneder overgår medlemmet til passivt medlemskab.

9. Klubben optager passive medlemmer, med licens, der betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Som passive medlemmer kan enhver optages, med ret til at deltage i klubbens almindelige trivsel.

10. Regnskabet følger kalenderåret.

11. Bestyrelsen består af 3 medlemmer; formand, kasserer, og sekretær.

Formand og sekretær vælges i ulige år.

Kasserer vælges i lige år.

Valgperioden er 2 år.

Endvidere vælges hvert år 1 suppleant.

12. Bestyrelsens forretningsorden:

Formanden er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben, indkalder til møder når det skønnes nødvendigt, og repræsenterer klubben udadtil.

Kassereren er ansvarlig for opkrævning af kontingent, licens o.l., Kassereren fører kartotek over klubbens medlemmer. Kassereren sørger for at licens o.l. bliver rettidigt betalt. Formand og Kasserer tegner foreningen i fællesskab. Ved køb under kr. 5.000,- dog alene ved kasserer.

Sekretæren er ansvarlig for, at der føres protokol over samtlige møder i klubben. Sekretæren udsender meddelelser, samt indkalder til møder.

Bestyrelsen er ansvarlig for seniorafdelingens trivsel og for Jackpots sportslige arrangementer.

Suppleanten deltager i bestyrelsens almindelige arbejde.

Suppleanten har stemmeret, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald.

13. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de udvalg de ønsker, til at varetage specielle opgaver, f.eks. regnskabsfører, spilleudvalg o.l.

14. A.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, kun den kan ændre og vedtage love. Vedtægtsændringer kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april, og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Regnskab og budget skal være vedlagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

B. Medlemmerne vælger -efter dagsordenen- en dirigent til at lede generalforsamlingen.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis mindst 3 af de fremmødte medlemmer forlanger dette.

15. Stemmeret har følgende:

Alle medlemmer med licens over det fyldte 16 år.

16. Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter;

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Forslag til budget

5. Indkomne forslag

6 A. Valg af bestyrelse ifølge § 11

B. Suppleant

C. Revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest den 1/3 for at kunne blive behandlet. Indkomne forslag skal mangfoldiggøres og uddeles sammen med bestyrelsens forslag og vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen. Medlemmer der vælges til repræsentative opgaver, skal være tilstede, eller ved fuldmagt tilkendegive, at de ønsker valg.

17. Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, enten af bestyrelsen eller mindst 30 % af klubbens navngivne medlemmer. Indkaldelsen fra medlemmers side, skal ske til formanden med begrundet forslag til dagsorden, og indkaldelse skal ske 14 dage efter at formanden har modtaget forslag til dagsorden. Den ekstra ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer og med simpelt flertal, dog skal der mindst 75 % af de medlemmer der har ønsket generalforsamlingen være tilstede, ellers kan dagsordenen nægtes behandlet.

18. Udmeldelse, eller overgang fra aktiv til passiv, kan kun ske ved henvendelse til klubbens kasserer, og med mindst 3 måneders varsel.

19. A. Medlemmer der ikke holder klubbens love og formålsparagraf efterrettelig, eller på anden måde skader eller modarbejder klubben, kan ekskluderes eller idømmes karantæne.

B. Karantæne kan kun idømmes ved en enstemmig bestyrelsesbeslutning.

C. Eksklusionen kan kun idømmes et medlem af klubben på en ekstra ordinær generalforsamling, efter indstilling fra en enstemmig bestyrelsesbeslutning.

20. Klubben kan kun opløses, når 9/10 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt nødvendigt antal ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ved klubbens opløsning, deles værdierne af medlemmerne i Jackpot, der har været medlem mere end 3 år.

21. I tilfælde hvor disse love måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe de nødvendige beslutninger.

Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling, søndag dem 25. januar 1981. Ændringer og tillæg er vedtaget på efterfølgende ordinære generalforsamlinger, senest den 18.april 2016.